Нетинфо продължават да изнудват своите клиенти

logo_adwiseКакто писах и по-рано за редовните проблеми с издаването на фактури от Нетинфо за ползване на услугата Adwise. Тъй като нашата фирма не желае да използва трети платформи за получаване на фактури като ефактура.бг ги помолихме да си получаваме фактурата като контрагент по електронната поща. И тук се започна сагата. Деница Димитрова ми изпрати следния мейл:

Здравейте,

както многократно беше обсъдено с Вас по телефон и по имейл ние работим само и единствено с електронни фактури. Това е установеният начин на работа в системата на Adwise и всички потребители са се съгласили с това още при регистрацията си в сайта.

Вярвам ще се придържате към условията за ползване на сайта, както абсолютно всички други рекламодатели.

Поздрави,
Деница Димитрова

Denitsa Dimitrova / Adsupport Specialist www.netinfocompany.bg Tel +359 2 960 3 113 Mobile + 359 882 800 505

Такаа, дотук добре. Но когато чуя Общи Условия и липса на уважение като клиент, който им е дал парите си започвам прогресивно да не ги харесвам и да не искам да работя с тях. Нека обаче видим тези така прочути Общи Условия, които копирам от сайта на Adwise, за да не ги променят. Там никъде не се споменава получаване на фактура чрез трети системи като ефактура.бг.

Обърнете внимание и на думата многократно. Тоест те все още отказват да се развиват и да обслужват и уважават клиентите си.

Ето и Общите Условия на този сайт:

Моля, прочетете Общите условия за ползване на услугите, достъпни чрез Сайта AdWise.bg и ако сте съгласен с тях, отбележете съгласието си в полето „Съгласен съм“/„Декларирам, че съм представител на посоченото по-горе юридическо лице и съм съгласен с общите условия“. След извършване на това отбелязване и натискане на виртуален бутон „Потвърди“/„Напред“ се счита, че сте запознат с Общите условия и се задължавате да ги спазвате.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РЕКЛАМОДАТЕЛИ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПОСРЕДСТВОМ УЕБСАЙТА WWW.ADWISE.BG (Общи условия)

Настоящият документ съдържа условията за ползване на предоставяните от „Нет Инфо.БГ“ ЕАД посредством Сайта AdWise услуги и урежда отношенията между „Нет Инфо. БГ“ ЕАД, София, с ЕИК 130085872, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Емил Берсински” № 12 (наричано по нататък за краткост Нет Инфо) и всеки един от потребителите на услугите, достъпни чрез Сайта AdWise.bg.

I. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефиниции

Чл. 1. При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

 1. AdWise.bg ( www.adwise.bg) e уебсайт, собственост на Нет Инфо, който дава възможност за ползване на услугите, предмет на настоящите Общи условия.
 2. URL е стандартизиран адрес на даден ресурс, например документ или уебсайт, в глобалната Интернет мрежа или друго пространство.
 3. Адрес на електронната поща е адресът, посочен в регистрационната форма на Нет Инфо, посредством който, заедно с посочената на същото място Парола, се осъществява достъп до съответния Потребителски профил.
 4. Електронна препратка / линк е изведен и визуализиран на съответната Интернет страница Интернет адрес, улесняващ пренасочването към други Интернет страници на същия Уебсайт или към други Уебсайтове или ресурси в глобалната Интернет мрежа, чрез натискане („кликване“) върху него.
 5. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
 6. Импресия е всяко зареждане на някоя от рекламните групи на Потребителя, което се извършва при заявка за търсене в системата за търсене на уебсайт от Мрежата от Сайтове на Нет Инфо, включително при търсенето, захранвано от Google (Powered by Google), както и всяко зареждане на някоя от рекламните групи на Потребителя, извършено при условията на Kонтекстната реклама.
 7. Информационна система /Система е устройство или техническо средство или система от свързани устройства или технически средства, което или някое от които е предназначено да възпроизвежда, съхранява, изпраща или получава електронни документи и други видове данни.
 8. Интернет страница е съставна и обособена част от уебсайт.
 9. Клиент е лице, ползващо Системата за търсене на някой от уебсайтовете от Мрежата от Сайтове на Нет Инфо, включително при извършване на търсене, захранвано от Google (Powered by Google), или ползващо по друг начин някой от уебсайтовете от Мрежата от Сайтове на Нет Инфо, на които се появява контекстна реклама.
 10. Клик е активиране на реклама на Потребителя чрез автоматизирано препращане от съответния рекламен линк.
 11. Контекстна реклама е реклама, основаваща се на принципа за съответствие на съдържанието на рекламните материали със съдържанието на съответната интернет страница, визуализирана от Клиента, на която се появява рекламният материал. Съответствието по предходното изречение се установява по автоматичен начин чрез използване на принципа „ключови думи”.
 12. Мрежа от Сайтове на Нет Инфо е съвкупността от Сайтовете, принадлежащи на Нет Инфо или на някое от дружествата от групата на Нет Инфо.
 13. НЕТ ИНФО.БГ ЕАД (наричано по-долу „Нет Инфо”) e търговското дружество, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 130085872, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Емил Берсински” № 12, тел. (+359 2) 960 31 00, факс (+ 359 2) 963 41 79, e-mail:[email protected], регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност с номер по ЗДДС: BG130085872, предоставящо информационните ресурси и услуги, предмет на настоящия договор.
 14. Парола е избран от Потребителя код от букви, цифри и знаци, който заедно с посочения Адрес на електронна поща служи за достъп до съответния потребителския профил и който може да служи за индивидуализиране на потребителя.
 15. Потребител е навършило 18 години физическо лице или юридическо лице, регистрирало се да ползва услугите на Сайта AdWise.bg по някой от начините, посочени в чл. 3, ал. 1 и изразило съгласие с настоящите Общи условия по предвидения в чл. 3, ал. 2 ред.
 16. Потребителски профил е обособена част от Сайта AdWise, съдържаща информация за Потребителя, изисквана от Нет Инфо при всеки от способите за регистрация по чл. 3, ал. 1 и съхранявана при Нет Инфо, както и информация за извършените плащания и рекламните кампании, като достъпът до Потребителския профил от Потребителя се осъществява чрез въвеждане на Адреса на електронната поща и избраната Парола. Потребителският профил дава възможност на Потребителя да ползва Услугите на Сайта AdWise, да прекрати тяхното ползване, да променя Паролата си и др. В случаите по чл. 3, ал. 1, изречение последно всеки от Потребителите ползва Потребителския профил, създаден при първоначалната регистрация на физическото лице.
 17. Рекламна група е конкретно рекламно текстово каре (съдържащо електронна препратка) и свързаните с него набор от ключови думи и URL.
 18. Система за търсене (search engine) е компютърна програма, разположена на съответния сайт от Мрежата от Сайтове на Нет Инфо, която осигурява намирането на определена информация по зададен критерий измежду информационните ресурси на глобалната Интернет мрежа.
 19. Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
 20. Уебсайт / Сайт („website“) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
 21. Услуги са предоставяните на Потребителите услуги и ресурси, достъпни чрез Сайта AdWise.bg, като система за създаване и организиране на реклами и рекламни кампании в Мрежата от Сайтове на Нет Инфо, проследяване на ефективността на рекламните кампании и други услуги, предмет на непрекъснато развитие и допълване. Услугите и условията на предоставянето им са описани на съответните Интернет страници в www.AdWise.bg.

Предмет на Общите условия

Чл. 2.

Нет Инфо предоставя на Потребителя след регистрация и извършване на плащане Услугите, достъпни посредством Сайта AdWise.bg, които осигуряват възможността за организиране и провеждане от Потребителя на рекламни кампании в Мрежата от Сайтове на Нет Инфо, при съобразяване и стриктно спазване от страна на Потребителя на условията, предвидени в настоящите Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници в Сайта AdWise.bg изисквания.

Регистрация на Потребител. Съгласие с Общите условия.

Чл. 3.

 1. За да използва Услугите, предмет на настоящите Общи условия, Потребителят е длъжен предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страниците на Сайта AdWise.bg или формата за предоставяне на данни за фактура и да изрази съгласие с тези Общи условия, както и да извърши плащане, съгласно чл. 9, ал. 2 по-долу. В случаите, когато Потребителят е юридическо лице, неговата регистрация се извършва при предоставяне на данни за фактура, а изявлението за съгласие с Общите условия се извършва от законния представител или друго упълномощено лице, чрез отбелязване в полето „Декларирам, че съм представител на посоченото по-горе юридическо лице и съм съгласен с общите условия”. В случай че при различните плащания се предоставят данни за фактура на различни юридически и/или физически лица, при всяко предоставяне на такива данни и изразяване на съгласие с Общите условия ще е налице нов договор по смисъла на настоящите Общи условия, при който Потребител за периода от извършване на плащането до изразходване на съответната сума, респективно до извършване на последваща регистрация по същия ред, ще е съответното посочено в данните за фактура юридическо или физическо лице.
 2. Чрез отбелязване в полето „Съгласен съм“ и натискане на виртуалния бутон „Потвърди“ при попълване на регистрационната форма или при въвеждането на данни за фактура за Потребители физически лица, а за Потребители юридически лица – чрез отбелязване от представителя на юридическото лице в полето „Декларирам, че съм представител на посоченото по-горе юридическо лице и съм съгласен с общите условия” и натискане на виртуалния бутон „Напред”, достъпни при въвеждането на данни за фактура, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на Нет Инфо чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. Нет Инфо съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Потребителя и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.
 3. Преди извършване на изявлението по ал. 2 Потребителят може свободно да поправя въведената от него информация в електронната форма за регистрация, респективно във формата за предоставяне на данни за фактура. При попълване на съответната електронна форма Потребителят, а в случаите на ал. 1, предложение последно, представляващият Потребителя, е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) или другите изискуеми от Нет Инфо данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. Потребителят, респективно представляващият Потребителя гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни, Нет Инфо има право да спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите до коригиране на некоректните данни. В случай че в срок до 30 (тридесет) дни от спиране предоставянето на Услугите Потребителят не коригира съответните данни, Нет Инфо има право да прекрати предоставянето на Услугите като възстановява на Потребителя всички платени, но неизразходвани суми. В този случай се прилага разпоредбата на чл. 11, ал. 4, изречение последно.

Адрес на електронна поща и Парола

Чл. 4.

 1. При регистрацията чрез регистрационната форма на Нет Инфо Потребителят създава свой профил като посочва активен Адрес на електронна поща и Парола.
 2. След първоначалното попълване на електронната форма за регистрация и изпращането й чрез натискане на виртуалния бутон „Потвърди“, на посочения Адрес на електронна поща незабавно се изпраща съобщение за потвърждение на полученото изявление за сключване на договора, както и електронна препратка, която следва да бъде активирана от Потребителя. С извършването на посочените действия Потребителският профил се активира. При регистрация чрез въвеждане на данни за фактура, на посочения Адрес на електронна поща за Потребителския профил незабавно се изпраща съобщение за потвърждение на полученото изявление за сключване на договора.
 3. Чрез въвеждане на Адреса на електронна поща и Парола на съответните места от началната страница на Сайта AdWise.bg и след натискане на виртуалния бутон „Влез“, Потребителят получава достъп до ресурсите – собственост на Нет Инфо, включени в Услугите предмет на настоящите Общи условия.
 4. Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на Паролата си. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята Парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на Паролата.
 5. Потребителят е длъжен да не прави достояние на трети лица Паролата си и да уведомява незабавно Нет Инфо в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв.

Сключване на договора

Чл. 5.

 1. Рамковият договор между страните поражда действие и се счита за сключен от момента на постигане на съгласие, обективирано по съответния посочен в чл. 3, ал. 2 начин. Въз основа на рамковия договор, Потребителят има правото да създава отделни рекламни кампании. Потребител – физическо лице, който при ползването на Услугите действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност и/или за който Услугите не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения рамков договор в срок от 7 работни дни от сключването му, но преди извършване на плащане съгласно чл. 9 по-долу. Ако в срока по предходното изречение Потребителят извърши плащане, счита се, че е дал своето изрично съгласие за започване предоставянето на Услугите. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено до Нет Инфо по електронна поща (на адрес: [email protected]) или факс.
 2. За стартирането и осъществяването на всяка конкретна рекламна кампания Потребителят посочва на съответното място в Сайта AdWise.bg параметрите на кампанията, с което прави заявка за активиране на конкретната рекламна кампания на базата на сключения рамков договор между страните. В случай че по сметката на Потребителя по чл. 9, ал. 1 по-долу има налични суми, заявката се счита за приета веднага след извършването й. В случай че по сметката на Потребителя по чл. 9, ал. 1 по-долу няма налични суми, заявката се счита за приета с получаване на плащането на сумата по чл. 9, ал. 2. Всяка конкретна заявка се прекратява автоматично с изтичане на посочения от Потребителя период, а ако не е посочен такъв – със спирането или изтриването й от Потребителя. По заявките за страните възникват всички права и задължения предвидени в настоящите Общи условия.
 3. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява комуникацията с него да бъде извършвана и чрез електронна поща или факс.
 4. С получаване на плащане съгласно чл. 9 по-долу, Услугите се активират автоматично в съответствие със зададените от Потребителя параметри.

Приложно поле

Чл. 6. Настоящите Общи условия не се прилагат за отношенията между Потребителя и трети лица, с които Потребителят се е свързал, използвайки Услугите на Нет Инфо.

Изменение на Общите условия

Чл. 7.

 1. Доколкото предоставяните от Нет Инфо услуги и ресурси са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка със законодателни промени, които рефлектират върху предоставяните Услуги, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Нет Инфо.
 2. При извършване на промени в настоящите Общи условия, Нет Инфо довежда до знанието на Потребителя извършените промени чрез публикуването им в Сайта AdWise.bg и/или чрез публикуване на съобщение в Потребителския профил на Потребителя за изменението на Общите условия, съдържащо текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която изменените Общи условия са разположени. Нет Инфо предоставя на Потребителя срок от 7 (седем) дни да се запознае с промените в Общите условия.
 3. Ако в рамките на срока по ал. 2 Потребителят не заяви, че отхвърля промените, се счита, че е обвързан от тях.

 

II. ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ. ЦЕНИ

Предоставяни услуги

Чл. 8.

 1. Нет Инфо предоставя на Потребителя Услуги, свързани с организирането и провеждането от Потребителя на целенасочени рекламни кампании в Мрежата от Сайтове на Нет Инфо, което се извършва в съответствие с условията, предвидени в настоящите Общи условия и на Сайта AdWise.bg.
 2. На Потребителя се предоставя възможността да организира рекламна кампания, като самостоятелно създаде една или няколко рекламни групи съгласно указанията, публикувани на Сайта AdWise.bg, както и да следи развитието на рекламната кампания посредством онлайн статистика. Всяка новосъздадена рекламна група може да бъде включена в нова или във вече съществуваща рекламна кампания.
 3. Рекламната група включва заглавие, описание (текстово), показван URL адрес, целеви URL адрес, както и зададени от Потребителя ключови думи. Максималният брой активни ключови думи за дадена рекламна група е 100. Максималният брой ключови думи се образува на база брой въведени думи, като всяка една от думите, участващи в словосъчетания, се брои отделно. Ключовите думи свързват търсенето на Клиентите с рекламната група на Потребителя, като при въведена от Клиента дума в системата за търсене му се показват такива рекламни групи, в които ключовите думи съответстват на въведената дума. При Контекстната реклама ключовите думи по автоматизиран начин свързват съдържанието на конкретната интернет страница, визуализирана от Клиента, с рекламната група на Потребителя.
 4. Потребителят има правото във всеки момент да променя и/или заменя въведените ключови думи за дадена рекламна група.
 5. При създаването на рекламните групи Потребителят няма възможност да поставя запазени марки, лого, слогани. Потребителят няма възможност да избира цветове, оформление и пр. на рекламната група, които се определят едностранно от Нет Инфо.
 6. Създадените от Потребителя рекламни групи се групират в рекламни кампании.
 7. Потребителят може да определя начална и крайна дата на съответната кампания. С получаване на плащане съгласно чл. 9 по-долу, заявените от Потребителя рекламни кампании се активират автоматично в съответствие със зададените от Потребителя параметри. Потребителят има право във всеки момент, доколкото е възможно съобразно настоящите Общи условия да изменя параметрите на заявените от него рекламни кампании, включително да спре, да активира или да изтрие съответната рекламна кампания.
 8. При заявка за търсене от Клиент чрез системата за търсене, резултатите от търсенето показват по преценка на Нет Инфо от две до шест от рекламните групи, създадени от Потребители, които съдържат съответната ключова дума. Подреждането на рекламните групи на Потребителя се осъществява съгласно посочените в ал. 9 критерии. Същите критерии се прилагат и при подреждането на рекламните групи при условията на Контекстна реклама.
 9. Визуализираните на Клиента рекламни групи на Потребители, посочили еднакви и/или сходни ключови думи, се подреждат по преценка на Нет Инфо, като подреждането им се определя на базата на следните критерии, прилагани кумулативно – съотносимост на рекламата спрямо извършеното от Клиента търсене, респективно спрямо съдържанието на съответната интернет страница; ефективност на рекламата, изразяваща се в броя на импресиите и кликовете и съотношението между тях; и максималната цена на Клик, определена от Потребителя за съответната ключова дума. Потребителят потвърждава и се съгласява, че рекламните групи, създадени от него може да не се визуализират при заявка за търсене от Клиент, ако за съответната ключова дума, по която се търси са създадени повече рекламни групи, отколкото е наличното място за визуализиране, както и ако рекламните групи на Потребителя не отговарят на приложимите прагове за съотношение импресия/клик.
 10. Рекламната група е активна за посочен от Потребителя период. Ако не е посочен такъв, рекламната група е активна до изчерпване на наличната по сметката на Потребителя сума, като се активира отново при последващо плащане, или до спирането или изтриването й от Потребителя. В случай на спиране на рекламната група, Потребителят може по всяко време отново да я активира. В случай на изтриване на рекламната група, тя остава в Потребителския профил в рамките на 7 дни от изтриването й, като в този период Потребителят може по всяко време отново да я активира, а след изтичането му, тя окончателно бива изтрита.

Цени и начини на плащане

Чл. 9.

1. При извършване на регистрация чрез попълване на регистрационната форма на Нет Инфо, в Потребителския профил се генерира сметка, която съдържа информация за извършените плащания.

2. За да ползва Услугите, предоставяни посредством Сайта AdWise.bg, Потребителят следва да захрани сметката си, като плати сума в определен от него размер, но не по-малко от сумата, посочена на съответната интернет страница в Сайта AdWise.bg. Всяко следващо захранване на сметката на Потребителя следва да бъде със сума, не по-малка от минималната сума по предходното изречение.

3. Цената на Услугата се заплаща на Клик и се формира по начина, посочен на съответната интернет страница в Сайта AdWise.bg. При всеки Клик от Клиент върху дадена рекламна група на Потребителя, сумата по сметката на Потребителя се намалява съответно.

4. Начините за извършване на плащане за захранване сметката на Потребителя са посочени на съответната интернет страница на Сайта AdWise.bg.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Права и задължения на Нет Инфо

Чл. 10.

 1. Нет Инфо се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на Потребителя за нормално ползване на Услугите – предмет на настоящия договор. Нет Инфо няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва предоставяните Услуги.
 2. Нет Инфо има правото да дезактивира или заличи Адреса на електронната поща и Паролата за достъп до Потребителския профил на Потребителя в случай, че Потребителят наруши право на интелектуална собственост на Нет Инфо върху съдържащите се на Сайта AdWise.bgелементи – обекти на интелектуална собственост, както и в други, предвидени в настоящите Общи условия случаи.

Чл. 11.

1. Нет Инфо има право (но не и задължение) да инсталира върху компютрите на Потребителя кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за Потребителя и за проследяване на действията му.

2. Нет Инфо има право да изпраща търговски съобщения до Потребителя, включително на посочения Адрес на електронна поща, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други лица стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява да получава търговски съобщения от Нет Инфо.

3. Нет Инфо си запазва правото да преустановява предоставянето на Услугите, достъпни чрез Сайта AdWise.bg, след отправяне на предизвестие чрез публикуване на съобщение в Сайта AdWise.bg и/или чрез електронно съобщение, изпратено до Адреса на електронна поща. Срокът на предизвестието е 1 месец.

4. При преустановяване предоставянето на Услугите Нет Инфо възстановява на Потребителя всички платени, но неизразходвани суми, без да дължи на Потребителя каквито и да било обезщетения, неустойки и други подобни плащания. В случаите по чл. 3, ал. 1, изречение последно неизразходваните суми се възстановяват на последния регистрирал се Потребител, а когато преди изчерпване на наличните по сметката суми е извършена регистрация, респективно плащане от нов Потребител, неизразходваната сума се разпределя между съответните Потребители пропорционално, като се взема предвид размерът на наличните по сметката суми преди последващата регистрация и плащане.

Права и задължения на Потребителя

Чл. 12. Потребителят има право на достъп в режим on-line до Потребителския си профил, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Нет Инфо. За да получи достъп до Потребителския си профил, Потребителят следва да въведе съответния Адрес на електронна поща и Парола.

Чл. 13. Потребителят има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията. По отношение на данните, въведени във формата за регистрация, достъпът и възможността за корекция в режим on-line се предоставя в раздел „Моят профил” на Потребителския профил. По отношение на данните, въведени във формата за предоставяне на данни за фактура, достъпът и възможността за корекция в режим on-line се предоставя в раздел „Плащания” на Потребителския профил.

Чл.14. Потребителят има право на достъп до онлайн статистика, отразяваща статуса на създадените от него рекламни кампании и групи, развитието на активираните рекламни кампании, включително брой импресии, кликове, ефикасност на съответната рекламна група посредством съотношението в проценти между брой показвания на рекламата към брой кликове върху нея, изразходван бюджет за съответната рекламна кампания, както и цената за всеки отделен Клик, формирана по посочения в съответната интернет страница от Сайта AdWise.bg начин.

Чл. 15. Потребителят се съгласява да се придържа към условията, определени от Нет Инфо, във връзка с особеностите на Услугите по отношение типа на режима на предоставяне, както и по отношение на всяка друга линия на поведение, възприета от Нет Инфо и предназначена да защитава или подобрява качеството и надеждността на Услугите.

Чл. 16. Потребителят сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от Нет Инфо Услуги компютърно оборудване и достъп до Интернет.

Чл. 17.

1. Потребителят се задължава при избор на ключови думи или на който и да било друг елемент от съответната рекламна кампания да не нарушава права на интелектуална собственост или други права на трети лица. Не се допускат ключови думи, които могат да бъдат възприети като обидни, дискриминационни, противоречащи на морала, етиката и/или на добрите нрави или на други обществени и/или законови норми. Нетинфо си запазва правото да премахва ключови думи от рекламните групи на клиента, които не са релевантни на конкретната реклама, след като е отправено писмено предупреждение от екип на Adwise и в рамкита на 48 часа не са взети мерки от клиента на услугата.

2. Рекламните групи на Потребителя не могат да съдържат или да препращат към съдържание, което противоречи на българското и/или на приложимото чуждо законодателство или на настоящите Общи условия. По-конкретно Потребителят се задължава да не рекламира посредством Услугите и да не прави по никакъв начин достояние на трети лица материали и съдържание, които:

– съдържат или биха могли да представляват заплаха за живота, здравето и/или телесната неприкосновеност на човека, включително чрез реклама на неконвенционални методи за лечение и/или на лекарствени продукти, които не са одобрени за разпространение в Република България по предвидения за това ред;

– са с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави;

– нарушават права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;

– представляват пряка реклама на спиртни напитки или хазартни игри;

– представляват реклама на тютюневи изделия, с изключение на използването на търговска марка, когато в рекламата не участват лица под 18 години и тя не е предназначена или насочена към тях;

– представляват търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация на лице, различно от Потребителя;

– са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;

– нарушават каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;

– съдържат компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или електронно съобщително оборудване;

– нарушават каквито и да е други норми на приложимото законодателство, включително, но не само на нормите, регламентиращи рекламната дейност и подлежащите на рекламиране продукти и/или услуги.

3. При установяване на неспазване на изискванията на ал. 1 и ал. 2 Нет Инфо има правата по чл. 22, ал. 5 по-долу.

Чл. 18.

1. Всеки Потребител се задължава при ползване на предоставяните посредством Сайта AdWise.bg Услуги:

– да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

– да уведомява незабавно Нет Инфо за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;

– да не генерира и да не позволява трето лице да генерира фалшиви или по друг начин невалидни импресии или кликове върху собствените рекламни групи или върху рекламните групи на други Потребители, включително, но не само чрез използването на роботи или други автоматизирани инструменти за задаване на въпроси и/или компютърно генерирани искания за търсене и/или употреба на софтуер за оптимизиране на съответната система за търсене;

– без да се засяга или по какъвто и да е начин ограничава задължението по предходната разпоредба, да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на Услугите по отношение на останалите Потребители;

– да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на Сайта AdWise.bg и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

– да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;

– да спазва задълженията си, предвидени в настоящите Общи условия.

Чл. 19. Освен в случаите когато е изрично уговорено друго, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на Сайта AdWise.bg.

Чл. 20.

 1. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на Сайта AdWise.bg (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, принадлежат на Нет Инфо или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Нет Инфо и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
 2. Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното, Потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е Нет Инфо или трето лице.
 3. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Нет Инфо, Потребителят дължи на Нет Инфо неустойка в размер на 5 000 лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава Нет Инфо от правото да претендира обезщетение и за вреди надхвърлящи размера на неустойката.

Отговорност. Ограничаване на отговорността

Чл. 21.

 1. Нет Инфо полага грижи информацията в Сайта AdWise.bg да се поддържа винаги вярна и актуална, но не се ангажира със срокове за актуализиране на информацията, освен ако е посочил нещо различно на Сайта AdWise.bg. Нет Инфо няма задължението и не гарантира, че предоставяните Услуги ще удовлетворят изискванията на Потребителя, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни.
 2. Предоставянето на Услугите и достъпа до ресурсите не обхваща осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Потребителя и Интернет страницата, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. Нет Инфо не носи отговорност, ако Потребителят не може да осъществи достъп, поради проблеми извън контрола на Нет Инфо (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).
 3. Нет Инфо не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или електронните съобщителни съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.
 4. Нет Инфо не гарантира и не носи отговорност за постигнатата ефективност на рекламата, изразяваща се в броя на импресиите и кликовете и съотношението между тях. Нет Инфо не гарантира, че избраните от Потребителя ключови думи ще подобрят ефективността на рекламната кампания.

Чл. 22.

1. Нет Инфо няма задължението и обективната възможност да следи дали избрани от Потребителя ключови думи и други елементи на рекламата нарушават права на интелектуална собственост на трети лица или другите изисквания на чл. 17 по-горе. Eдинствено Потребителят е отговорен за ключовите думи, които избира, за съдържанието на създаваните рекламни групи и кампании, за съдържанието, към което те препращат и за това дали те не нарушават приложими нормативни актове, права на интелектуална собственост на трети лица и/или изискванията на настоящите Общи условия.

2. Нет Инфо няма задължението и обективната възможност да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от Потребителя във връзка с използването на предлаганите от Нет Инфо Услуги.

3. Нет Инфо не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани или направени достъпни от друго лице посредством или с оглед ползването на Услугите, предоставяни от Нет Инфо, независимо дали е дало или не съгласие за това.

4. Нет Инфо не носи отговорност и не дължи обезщетение за произтеклите за други Потребители, Клиенти или трети лица вреди при достъпа или използването на съдържанието, направено достъпно от Потребителя посредством използване на Услугите.

5. Когато получи информация, която дава достатъчно основания да се предположи, че дадена рекламна кампания или отделни нейни елементи нарушават чужди права на интелектуална собственост или други права на трети лица или че по някакъв друг начин не отговаря на изискванията на чл. 17, ал. 1 и ал. 2, Нет Инфо има право незабавно да деактивира съответната рекламна кампания, като преустанови достъпа на Клиентите до нея. В тези случаи Нет Инфо има правото да прекрати договора с Потребителя съгласно чл. 29, ал. 3, както и право на обезщетение по чл. 24, ал. 1 по-долу.

6. Когато получи информация, която дава достатъчно основания да се предположи, че поведението на Потребителя при ползването на Услугите на Сайта AdWise.bg би могло да представлява престъпление или административно нарушение, Нет Инфо сезира компетентните държавни органи, като им предоставя необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали, изискани по надлежния ред, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление или административно нарушение. В тези случаи Нет Инфо има право да прекрати договора с Потребителя съгласно чл. 29, ал. 3, както и право на обезщетение по чл. 24, ал. 1 по-долу.

Чл. 23.

 1. Нет Инфо не носи отговорност за непредоставяне на Услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на Нет Инфо, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.
 2. Нет Инфо не носи отговорност, спрямо Потребителя и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Сайта AdWise.bg.
 3. Страните приемат, че Нет Инфо не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие от извършвани тестове от страна на Нет Инфо с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги.

Чл. 24.

 1. Потребителят е длъжен да обезщети Нет Инфо и всички трети лица за всички претърпени вреди и направени разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с нарушени права на интелектуална собственост и други права на трети лица посредством използваните ключови думи или други елементи на рекламата или във връзка с Интернет страници и материали, които Потребителят е направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ползване на предоставените от Нет Инфо Услуги или в следствие на друго неправомерно ползване на Услугите, извършено в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.
 2. Вън от горното, Потребителят дължи на Нет Инфо обезщетение за всички вреди, претърпени от Нет Инфо вследствие на извършено от Потребителя нарушение на което и да е от задълженията му по чл. 18 по-горе.
 3. Потребителят се задължава да обезщети Нет Инфо за всички вреди, причинени вследствие ползване на предоставените Услуги от трети лица, на които последният е предоставил Паролата си в нарушение на настоящите Общи условия.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Лични данни

Чл. 25. Нет Инфо има право да събира и използва информация относно своите Потребители, когато лицето се регистрира като Потребител по някой от посочените в чл. 3, ал. 1 начини. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, адрес, адрес на електронна поща, телефонен номер за Потребители – физически лица, съответно фирма, БУЛСТАТ/ЕИК адрес на регистрация, адрес за доставка на фактура, адрес на електронна поща, телефонен номер, име и фамилия на МОЛ, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистриране или в по-късен момент.

Обработване на информация за Потребителя

Чл. 26.

 1. Нет Инфо полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите, когато Потребителят чрез ползването на Услугите на Нет Инфо е направил достъпна тази информация за трети лица, както и в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или Злоумишлени действия на трети лица.
 2. В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, респективно във формата за предоставяне на данни за фактура, Нет Инфо обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данни и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

Цели, за които може да се използва информацията

Чл. 27.

 1. Информацията по чл. 25 може да бъде използвана от Нет Инфо за целите предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени), за промоции, организиране на томболи, запитвания, за статистически и други цели.
 2. Нет Инфо събира и използва информацията, описана в предходната алинея, за да осигурява предоставянето на Услугите, да изготвя отчетни документи, свързани с постъпили плащания, да поддържа контакти с Потребителите, да предложи информация, услуги и реклами, които най-вероятно биха заинтригували Потребителя, както и да положи максимални усилия, за да отговори на нуждите на Потребителя във връзка с търсените услуги. Нет Инфо има право да използва събраната и предоставената информация, за да предлага свои собствени или оферирани от други лица стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.
 3. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Нет Инфо на посочените пощенски адрес или Адрес на електронна поща.
 4. Потребителят има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

Разкриване на информацията

Чл. 28.

1. Нет Инфо се задължава да не предоставя обработваните лични данни за Потребителя на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в следните случаи:

a. Потребителят е дал изрично своето съгласие при регистрацията или в по-късен момент;

б. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

в. предоставянето е необходимо за реализиране на законните интереси на Нет Инфо или на трето лице, на което се разкриват данните, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на Потребителя, за който се отнасят данните;

г. други посочени в закона случаи.

2. Предоставянето на лични данни от Нет Инфо на трети лица се извършва по реда, предвиден в действащото законодателство.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Прекратяване

Чл. 29.

 1. Освен в случаите посочени по-горе договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

а. преустановяване на дейността на Нет Инфо или прекратяване поддържането на Сайта AdWise.bg;

б. взаимно съгласие на страните за прекратяването.

 1. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре създаването и активирането на нови рекламни групи и кампании. В такъв случай Потребителят не може да претендира връщане на суми, с които вече е захранена сметката на Потребителя.
 2. При установяване, че при ползването на Услугите Потребителят нарушава определени раз­поредби на приложимото законодателство или на настоящите Общи условия, Нет Инфо има право да прекрати договора с Потребителя без предизвестие. В този случай Нет Инфо дължи единствено връщане на платени от Потребителя, но неизразходвани суми, без да дължи каквото и да е обезщетение, неустойка или друго подобно плащане. В този случай се прилага разпоредбата на чл. 11, ал. 4, изречение последно.

VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Писмена форма

Чл. 30. Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в Сайта AdWise.bg и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Недействителност

Чл. 31. Страните декларират, че в случай че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Приложимо право

Чл. 32. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия са приети с решение на Управителния съвет на „Нет Инфо. БГ“ ЕАД от 04.11.2009 и влизат в сила считано от 09.11.2009.

След като все още любезно обясних, че в Общите Условия не го пише това, което ми твърдят ми бе обяснено, че не било там (?!) а секция Помощ?! Тоест това е откровенна лъжа?!

Ето какво пише там в секция Как да получа фактурата си?

Фактурата ще Ви бъде изпратена до 2 седмици след извършване на плащането. Данните за фактура на български физически или юридически лица е желателно да бъдат изписани на кирилица. В случай, че сте забравили да отбележите, че желаете фактура, може да заявите това до 3 дни след извършване на плащането на [email protected] или на телефон: ( 02 ) 960 31 13 и (02) 960 31 00. Фактурата се издава само след получаване на плащането. Нетинфо ще изпрати електронна фактура на е-мейл адреса, посочен в процеса на плащане. Можете да изтеглите Вашата фактура след като получите известие от е-мейл адрес: [email protected].

Въпреки това продължи Деница Димитрова да ми спори по телефона, след което ми обясни, че било смешно това мое искане и нямало как да стане. Попитах я необходимо ли е да идвам с инспектор от НАП, за да си получа фактурата и тя ми каза да заповядам?! След което пак я попитах кога ще си получа фактурата и тя ми затвори телефона?!

След като споделих с колеги в бранша се оказа, че Adwise системно прави разминавания с кликове и удържани суми и ме посъветваха да си поискам парите и да не ги ползвам.

В тази връзка направих само 1 проверка за 3 дни назад и веднага се хванаха разминавания.

И беше забавно защото по повод фактурата ми изпратиха следното:

Въпреки всичко в знак на добра воля мога да предложа да Ви изпратим фактурата на хартиен носител по куриер, като доставката ще е за Ваша сметка.

В знак на добра воля щели да ми изпратят фактурата на хартиен носител?! И то с куриер за моя сметка.

Та оттук нататък не препоръчвам на никой да работи с Нетинфо заради изнудването на клиенти, липсата на отношение и уважение.

5 thoughts on “Нетинфо продължават да изнудват своите клиенти

 1. Днес е 03 юни 2019 г., а от 27 май 2019 г. нямам достъп до пощенската си кутия. Нямам отговор и от Вас, Нет Ифо АД, на изпратените от мен 4 (четири) съобщения от формата за контакт. На посочените в общите Ви условия телефони не отговаря никой. Каква следваща стъпка да предприема, за да получа отговор? Как мога да установя контакт с Вас, за да получа отговор и решение на проблема? Аз съм ВАШ КЛИЕНТ и мисля, че заслужавам уважението Ви !

 2. Уникална българска простотия е това „Нет Инфо. БГ” ЕАД – да ме изнудват да им разреша да ползват личните ми данни ако искам да си вляза в пощата в абв, гбг и гювеч. Няма опция отказ! Има предостатъчно други пощи, които мога да ползвам и имам!!! Гневна съм към такива прояви на насилие към потребителите!!!:(:(:(
  А и гореописания казус е типична наглост да не се спазват законите!

 3. Не знам дали съм на правилното място, но: постоянно ми се появява съобщение от netinfo Вашите данни, което ми предлага да приема или да не приема. За съжаление при натискане, на който и да е от двата бутона ми се появява съобщение „Прочетете до край“. Аз съм го прочел 5 пъти, но изход няма освен: „прочетете по-късно“. Досадно е нали? Нещо май не ви е в ред?

  1. Или приемаш… или прочиташ до край и пак приемаш. Не виждам изобщо опция „не приемам“. Това се нарича изнудване.

 4. И вече след около месец в знак на добра воля ми изпратиха по електронната поща фактурата с този прекрасен текст на придружаващото писмо.

  както вече повече от многократно го обсъдихме фактурата беше издадена напълно в законовия срок, но Вие не желаехте да я приемете.
  Изцяло в знак на добра воля финансовият отдел издаде специално за Вас pdf на въпросния документ и го изпращам приложен.
  За следващи плащания настояваме да се придържате към условията на сайта, както всички останали потребители на тази услуга.

  Благодаря Ви предварително!

  Прекрасна вечер,
  Деница Димитрова

  Denitsa Dimitrova / Adsupport Specialist

  http://www.netinfocompany.bg

  Tel +359 2 960 3 113

  Mobile + 359 882 800 505

  Fax + 359 2 963 41 79

  Интересно е твърдението им, че са издали фактура в законовия срок като получателя не я е видял дори и на картинка :).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *