Превоз на товари

транспортна услуга


Превозът на товари е част от съвкупната транспортна услуга превоз на товари и пътници. Услугата превоз на товари е съсредоточена единствено и само върху превоза на товар. При осъществяване на тази услуга не наблюдава създаване на нова продукция. Благодарение на услугата, произведената вече продукция достига до крайния потребител. С това се завършва целия производствен цикъл, като се цели своевременно задоволяване потребностите на крайния потребител.
Транспортната система, посредством която се осъществява превозът на товар се състои от два или повече вида транспорт.

Различаваме два вида транспортна системи:
• Регионална транспортна система
• Национална транспортна система
Транспортната услуга като вид търговска услуга следва да бъде конкурентна, за да просъществува на пазара в дългосрочна перспектива.

Транспортната услуга по предначначение следва да изпълнява следните обществено значими функции:
• Икономическа функция – транспортната услуга е отговорна за осъществяване на икономически връзки между отделните бизнес единици- предприятия, фирми, както и между отделни региони и държави.
• Социална функция – единицата, която измерва качеството на осъществяване на тази функция е икономията на време. Услугата е качествена и конкурентно способна, не само когато товарът е превозен невредим и до вярната дестинация, но и когато това е отнело оптимално време. Факторът време е от особено значение при осъществяване на подобен вид услуга.
• Военно отбранителна функция
• Политическа функция
• Екологична функция

Нека направим обобщение на спецификата на услугата превоз на товари.

При превоза на товари не се наблудава създаване на нова продукция. За осъществяване на подобна услуга се изисква поддържането на резерв от мощности, както и резерв с който се строи транспортната инфрастуктура. Това са фактори, които водят до снижаване на ефективността, но са от задължително естество.

Транспортните средства и съоръжения се характеризират с относително дълъг физически живот. Качеството, което услугата предоставя е пряко зависимо от естеството на клиентите, които я ползват, както и от техния брой.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *